Zillion Antwerp – dance club facts & photos75 min read

Mar 19, 2017 | Urbex

Zillion

A nostalgic place for many party people,

is hereby gone,

forever.

Frank Verstraeten turned a polyvalent space into the Zillion in 1997.

Due to criminal activities and other assumptions he had to close his world-famous disco in 2002.

In-depth interview

With Frank Verstraeten.

→ In-depth interview by Frank Verstraeten in Dutch.

A night @ Zillion

Adult Content! I am not the owner of this video.

→ 18+ only, adult content! If negative, listen only to the sound of Zillion…

Zillion Muzic

By Wim Van Dessel.

Zillion Hiztory

Dutch text copyrighted by www.zillion-memories.be 

Aankoop Zillion-gebouw

1996

Frank Verstraeten koopt samen met enkele zakenpartners de sporthal “Going Out” in 1996 aan de Jan Van Gentstraat 4 te Antwerpen, met als bestemming een polyvalente zaal. De bouw duurde een jaar en uiteindelijk werd het een van de grootste en meest technologische discotheek van de Benelux. Op 2 oktober 1997 wordt de naam Zillion gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau in Den Haag, Nederland.

Purchase of Zillion Building

1996

In 1996, Frank Verstraeten and his business partners buy the “Going Out” sports hall at Jan Van Gentstraat 4 in Antwerp. The destination mentioned in the building permit reads: multipurpose hall. One year is spent building what will become the biggest and most technologically advanced nightclub of the Benelux. On 2 October 1997, the name “Zillion” is deposited with the Benelux Trade Mark Office at The Hague.

Opening van de Zillion

1997

In 1997 gingen de deuren van de hypermoderne megadiscotheek in Antwerpen Zuid open. In een mum van tijd kreeg de Zillion zo’n 5000 fuifbeesten tijdens het weekend over de vloer. Het was toen “the place to be” van de Benelux en werd wereldwijd bekend.

Opening of Zillion Building

1997

The ultramodern mega dancing “Zillion” opens its doors in the Antwerp city centre. Every weekend, 5000 party goers come down to the place to be of the Benelux.

De Zillion-spin

The Zillion Spin © Photo by Hannes Hulstaert

De Zillion-spin

De Zillion stond bekend voor zijn spectaculaire “spin”, een gigantische stalen constructie gemonteerd aan het plafond boven de dansvloer die uit 7 armen bestond en volledig kon ronddraaien. Aan deze armen hingen beweegbare trussen stampvol discoverlichting. De spin was ontwikkeld door de firma Techno-construct uit Dendermonde.

The Zillion Spin

Zillion was famous for its spectacular “spin” (Dutch for spider), a gigantic construction of steel mounted on the roof above the dance floor.  It existed of 7 arms which could spin around completely. Rotatable disco lights were connected on the arms. The spin was designed by company Techno-construct from Dendermonde.

1e sluiting Zillion

maart 1998

Na nog geen jaar wordt de discotheek al in verband gebracht met criminele activiteiten, zoals verboden wapenbezit, onvergund opslag van vuurwerk, omkoping, witwasoperaties en fiscale fraude, heling, handel met voorkennis, openbare zedenschennis en handtastelijk gedrag. Als gevolg wordt de Zillion door burgemeester Leona Detiège gesloten in maart 1998. De Raad van State annuleert deze beslissing wegens procedurefouten. Met 4 stemmen tegen 2 besluit het Antwerpse schepencollege dat de Zillion weer open mag. Frank Verstraeten komt het stadsbestuur tegemoet met een aantal aanpassingen. Zo wordt het parkeerprobleem opgelost door een shuttledienst in te leggen vanaf de Scheldekade en worden er voldoende nooduitgangen gebouwd.

1st Closure of Zillion

March 1998

Burgomaster Leona Detiège closes the Zillion. The Council of State cancels this decision owing to procedural errors. The Antwerp City Council decides by 4 votes against 2 the reopening of the Zillion. Frank Verstraeten fulfils the requirements of the City Council with a number of adaptations. He solves the parking problem by providing sufficient emergency exits and a shuttle service to and from the Scheldt quay.

Evacuation of the Zillion on 17 October 1998 © Zillion Memories

1 jaar Zillion

17 oktober 1998

Discotheek Zillion bestaat 1 jaar, maar tijdens deze avond wordt na een valse bommelding de Zillion helemaal ontruimd. Het straatbeeld wordt gevuld met meer dan 4.000 bezoekers en moeten wachten in de koude.

Zillion Exists 1 Year

17 October 1998

During the “1 Year of Zillion” night, the Zillion is completely evacuated after a false bomb threat. More than 4.000 visitors have to wait outside in the cold.

MTV Music Awards

13 november 1998

Prins Laurent is eregast in de Zillion ter ere van de uitreiking van de MTV Music Awards.

MTV Music Awards

13 November 1998

MTV Music Awards ceremony with Prince Laurent as guest of honour.

Millenniumfeest

10 januari 2000

Antwerpse stadsambtenaren mogen de Zillion gratis gebruiken voor de organisatie van hun “Millenniumfeest”. Op de vraag van buurtbewoners om dit feest te verbieden, antwoordt burgemeester Detiège dat de stad dat wel zou kunnen, “maar we moeten dat ook nog willen”.

Millennium Party

10 January 2000

The Antwerp civil servants are allowed to use the Zillion for free for the organisation of their “Millennium Party”. At the request of the local residents to forbid this party, burgomaster Detiège answers that the city could forbid it, “but we also have to want to forbid it”.

Zillion @ Telefacts

21 februari 2001

Het Telefacts-programma op VTM zendt een reportage uit van Zundays @ Zillion, de erotische avonden in de Zillion. De discotheek wordt alweer in een slecht daglicht gesteld.

Zillion @ Telefacts

21 February 2001

The Telefacts show on VTM broadcasts a commentary of Zundays @ Zillion, the erotic nights at the Zillion. Again the nightclub is put in a bad light.

Sluiting Zillion: het begin van het einde

2001

Het politieke landschap in Antwerpen verandert en de politieke beschermheren van de Zillion verdwijnen van het toneel. Na de eerdere mislukte poging tot sluiting in 1998 is het stadsbestuur vastbesloten om de Zillion deze keer definitief te sluiten. Zillion wordt na gerechtelijke onderzoeken in december 2001 gesloten met een bezwarend beslag door het Parket van Antwerpen. De Zillion zou opgestart zijn met geld verkregen uit fiscale fraude en ook de bouwovertredingen in het gebouw werden niet geregulariseerd. Ondanks het megasucces, wil de stad geen megadiscotheek in een woonzone. Wettelijk houdt het beslag de exploitatie van het complex niet tegen en even is er sprake van een heropening op 19 januari 2002.

Closure of Zillion: the Beginning of the End

2001

The political landscape in Antwerp changes and the political protectors of the Zillion disappear from the scene. After the first failed attempt to close the Zillion in 1998, the City Council is now committed to definitively close the Zillion this time. After legal inquiries, the Zillion is closed in December 2001 with sequestration by the Public Prosecutor of Antwerp. The Zillion would have been established using money obtained from fiscal fraud and the building infringements were not regulated. Despite its mega success, the city does not want a mega disco in a residential area. Legally, the sequestration does not stop the exploitation of the premises and for a while a reopening is planned on 19 January 2002.

Openbare verkoop inboedel

februari 2002

De heropening op 19 januari 2002 gaat dan toch niet door. De inboedel van de Zillion wordt in februari openbaar verkocht. De merknaam en het gebouw gaan nog niet onder de hamer. De verkoop brengt 570.000 euro op. De merknaam Zillion wordt in 2003 voor 26.000 EUR verkocht aan August Verbeek (bekend van discotheek Reflex).

Public Sale of Moveables

February 2002

The reopening on 19 January 2002 is cancelled. The moveables are sold publicly in February. The brand name and the building are not put under the hammer yet. The sale raised 570.000 euros. The brand name “Zillion” is sold in 2003 for 26.000 euros to August Verbeeck (known from disco “Reflex”).

Zillion on/off

2002 – 2005

Zillion heropent af en toe zonder vergunning in de vorm van kleinschalige privéfeesten, de MFMPP oftewel Mega Fou Minded Private Party. De politie gedoogt deze feestjes grotendeels aangezien deze kleinschalig zijn en weinig op voorhand worden aangekondigd. Frank woont nog altijd in zijn flat naast de discotheek en zijn garage wordt de inkomhal.

Volgens geruchten hing er in die periode nog heel wat apparatuur die op de openbare verkoop niet verkocht geraakte. In 2005 worden de gebouwen dan definitief verbeurd verklaard en is het definitief afgelopen met feesten in Zillion.

Zillion On/Off

2002 – 2005

Zillion reopens every now and then without licence for small scale private parties, the MFMPP or Mega Fou Minded Private Party. The police tolerates these parties primarily because they are small scale and announced at short notice. Frank is still living in his apartment next to the disco and his garage is used as entrance.

According to rumours, there was still a lot of equipment in that period that had not been sold at the public sale. In 2005, the buildings are definitively forfeited and the parties in Zillion have definitively come to an end.

Zillion Reunion Lommel

24 april 2004

Met een capaciteit van 6300 personen organiseert Frank Verstraeten een reunion party in De Soeverein te Lommel. Naast de Zillion-sound is er natuurlijk ook weer heel veel aandacht voor de lichtshow en ook nieuw is het 3D-concept.

Zillion Reunion Lommel

24 April 2004

Frank Verstraeten organises a Reunion party in De Soeverein at Lommel with a capacity of 6300 persons. Besides the Zillion sound, again e great deal of attention is devoted to the light show and new is also the 3D concept.

Zillion Beach

2006

Het volk wil nog steeds Zillion-feesten. Frank organiseert in 2006 een grote Zillion Beach party.

Zillion Beach

2006

The people still want Zillion parties. In 2006, Frank organises a big Zillion Beach Party.

Zillion Spullen

2006 – heden

Enkele Zillion-spullen veranderen van eigenaar. Op 2dehands.be passeren onder andere de computermeubels uit het cybercafé, de trussen die aan de spin hingen en een aantal tafels.

Zillion Things

2006 – present

Some Zillion things change owner. The computer furniture from the cyber café, the trusses that were hanging from the spider and a number of tables pass by on 2dehands.be, a Belgian online shop for used products.

Zillion wordt verkocht

2010

Stad Antwerpen koopt het Zillion-gebouw en betaalt hiervoor 1,7 miljoen euro.

Zillion is Sold

2010

The city of Antwerp buys the Zillion premises in exchange for a purchase price of 1.7 million euros.

Zillion @ Sportpaleis

13 maart 2015

Helemaal onverwacht wordt plots een nieuwe Zillion-facebookpagina en website gelanceerd. De meeste mensen denken dat er een nieuwe Zillion-discotheek komt. Dat is natuurlijk onmogelijk in het verzuurde België en sowieso zijn megadiscotheken over hun hype heen. Frank en zijn team kondigen een grootse party aan in het Sportpaleis, Relive the vibe with the original cast. Frank is sinds 7 januari 2015 terug eigenaar van de Zillion-merknaam voor een periode van 10 jaar.

Zillion @ Sportpaleis

13 March 2015

Suddenly and completely unexpectedly a new Zillion Facebook page and website are launched. Most people think that a new Zillion disco will be established. This is of course impossible in the embittered Belgium and the hype of mega discos is also over. Frank and his team announce Relive the vibe with the original cast, a large-scale party in the Sportpaleis. Since 7 January 2015, Frank is again owner of the Zillion brand name for a period of 10 years.

Zillion @ Sportpaleis

19 maart 2016

Editie The legend strikes back.

Zillion @ Sportpaleis

19 March 2016

The legend strikes back Edition.

© Google Earth view of Zillion

Zillion verdwijnt uit het straatbeeld

Eind 2016

In december start de afbraak van het Zillion-gebouw. Wie Antwerpen binnenreed, zag de Zillion altijd knipogen naast het gerechtsgebouw. Heel wat geïnteresseerden, urban explorers en fotografen komen nog een laatste kijkje nemen. Wat mij altijd zal bijblijven, was hoe intact de main room nog was. Een grondige kuisbeurt, vervangen van het parket, herstellen van het beweegbaar podium en de zaal was weer (polyvalent) inzetbaar! Eind 2016 wordt ook de website “Zillion memories” in het leven geroepen. Want Zillion zal nooit verdwijnen en voor altijd in onze harten voortbestaan.

Zillion Disappears form the Streetscape

End of 2016

The demolition of the Zillion building starts in December. Driving into Antwerp, you always saw Zillion winking next to the court house. Many interested people, urban explorers and photographers come down to have a last look at it. I will always remember how intact the main room still was. The room only needed some thorough cleaning, replacement of the floor, repair of the moveable stage and could have been used for multiple purposes again! By the end of 2016, the website “Zillion memories” is created. Zillion will never disappear, but live forever in our hearts.

Zillion @ Sportpaleis

17 februari 2017

Zillion komt voor een laatste keer naar het Sportpaleis met de editie The final rave.

Zillion @ Sportpaleis

17 February 2017

Zillion comes to the Sportpaleis for the last time with the edition of The final rave.

Zillion Zundays @ The Ark

augustus 2017

Zillion komt – verrassend – terug met het Zundays-concept op The Ark, een dance-festival op een cruiseschip.

Zillion Zundays @ The Ark

August 2017

Zillion returns – surprisingly – with the Zundays-concept at The Ark, a dance festival on a cruise ship.

Zillion in Costa! – Nederlandse komische Film

2001

De film is geregisseerd door Johan Nijenhuis uit Nederland. Slechts 35 draaidagen waren nodig om de film te maken. De meerderheid werd opgenomen in de Spaanse badstad Salou, maar deze filmscène van de schuimparty was toch gefilmd in de voormalig Belgische discotheek Zillion te Antwerpen Zuid.

Text
From Wikipedia and me – https://nl.wikipedia.org/wiki/Costa!_(film)

Video
From the Dutch film Costa! – https://www.youtube.com/watch?v=5II806b4Sv4

Zillion en de Vengaboys

October 1998

Boom, Boom, Boom, Boom!! is een single van de Nederlandse popgroep Vengaboys. Het was de vijfde single, afkomstig van het debuutalbum Up And Down – The Party Album. Het nummer werd in oktober 1998 uitgebracht en stond nog geen maand later vier weken bovenaan de Top 40.

Text
From Wikipedia and me – https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom,_Boom,_Boom,_Boom!!

Video
From the Original music video – https://www.youtube.com/watch?v=llyiQ4I-mcQ

Zillion gaat tegen de vlakte

10 januari 2017

Zillion gaat officieel tegen de vlakte en verdwijnt voor goed van het straatbeeld om plaats te maken voor het exclusieve project “The Residence”.

Zillion goes down

10 January 2017

Zillion goes officially to the ground and disappears for good from the streetscene to make place for the exclusive project “The Residence”.

“Zillion” DE FILM

2019 – 2020

Eindelijk is het zover… een film over de megadiscotheek Zillion is de aantocht. De Belgische regisseur Robin Pront onder andere bekend van de films D’Ardennen en De Premier met een top no-nonsensestijl als houvast heeft grootse plannen om de oude befaamde discotheek Zillion in beeld te brengen.

Text & Photo
© Robin Pront
From HLN and me – https://www.hln.be/showbizz/film/opnames-zillion-film-met-matteo-simoni-als-dennis-black-magic-starten-in-2019~ac4fa3d8

Video
https://atv.be/nieuws/video-robin-pront-maakt-film-over-de-zillion-57683

» Written by Alan who goes under the name of twin-rhino | Published on March 19, 2017

» RELATED POSTS